**** مراحل انجام کارآموزي و پروژه **** چاپ
تاریخ درج : 31 تیر 88     منبع: مسئول دفتر ارتباط با صنعت:گرامي

مراحل اخذ کارآموزی

 

1-     اخذ فرم شماره  یک کارآموزی و تایید آن توسط آموزش و استاد و مدیر گروه و شرکت مربوطه و ارائه ان به دفتر ارتباط با صنعت (آقای گرامی)

2-     دریافت معرفی نامه به شرکت مربوطه و شروع دوره کارآموزی از آن تاریخ . (حداکثر یک هفته پس از صدور معرفی نامه کارآموزی )

·        لازم به ذکر است روز شروع کارآموزی ؛ روز صدور معرفی نامه کارآموزی توسط دفتر ارتباط با صنعت خواهد بود .

3-     اخذ فرم شماره 2 گزارش کارآموزی از دفتر ارتباط با صنعت و پر نمودن آن و تایید توسط شرکت یا اداره یا نهاد مربوطه بعد از گذراندن 240 ساعت

4-     دریافت فرم تک نمره از دفتر ارتباط با صنعت و ارائه آن به استاد مربوطه به همراه فرم گزارش کارآموزی و گزارش کار های انجام شده در قالب سی دی یا document  (حداقل 20 صفحه)

5-     ارائه کلیه فرمهای مربوطه به مسئول دفتر ارتباط با صنعت بعد از دریافت نمره از استاد .

6-تایید نهایی توسط دفتر ارتباط با صنعت واحد و ارجاع آن امتحانات جهت ثبت نمره

 

مراحل اخذ پروژه

1-دریافت فرم اولیه هماهنگی پروژه از دفتر ارتباط با صنعت

2- ارائه آن به استاد مربوطه جهت هماهنگی عنوان پروژه و تایید استاد و تایید آن توسط آموزش و مدیر گروه

3- ارائه آن به دفتر ارتباط با صنعت جهت ثبت در سیستم در اول ترم

4- گرفتن فرم دریافت نمره در پایان دوره پروژه هنگام تحویلو تایید آن توسط استاد و مدیرگروه و ارائه ان به دفتر ارتباط باصنعت 

***** اخرین زمان ارائه نمره کارآموزی تا پایان همان ترم اخذ درس و اخرین زمان ارائه نمره پروژه6 ماه بعد ازاخذ درس

  می باشد . بعد از این تاریخ ها در صورت عدم ارائه نمره ؛ دروس فوق حذف آموزشی خواهد شد .

 

مسئول دفتر ارتباط با صنعت واحد

اکبر گرامی